White Cotton with Sky Blue Stripes

White Cotton with Sky Blue Stripes